Skip to content

Artikel 1
In het bestuur moeten de teams/domeinen en samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd zijn.
(Aanpassing: Afdelingen worden teams of domein)

Artikel 2
Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt en wanneer door de andere leden geen tegenkandidaten zijn gesteld, wordt het bestuurslid meteen benoemd.

Artikel 3
Nieuw te benoemen bestuursleden kunnen worden voorgedragen door het bestuur of door de leden.

Artikel 4
Het bestuur is belast met en is verantwoordelijk voor:
  a. de handhaving van dit Reglement
  b. de Statuten
  c. het voeren van het financieel beheer

Artikel 5
De voorzitter leidt de vergadering en behartigt de algemene belangen van de vergadering.

Artikel 6
De secretaris is belast en is verantwoordelijk voor:
  a. de correspondentie algemeen
  b. notuleert de bestuurs- en algemene vergaderingen en zorgt voor de verspreiding
  c. verzorgd het jaarverslag

Artikel 7
De penningmeester is belast en is verantwoordelijk voor het financieel beheer.
Vóór de jaarlijkse algemene ledenvergadering kunnen leden dit financieel jaaroverzicht inzien.
Vóór deze vergadering wordt de rekening en verantwoordingsstaat na gezien door de kascontrole-commissie geaccordeerd en getekend. De kascontrolecommissie bestaat uit drie leden en zijn benoemd voor maximaal drie jaar.
(Aanpassing: Kascontrolecommissie wordt tot maximaal 3 jaar aangesteld. Was 2 jaar.)

Artikel 8
Toelating van leden start met ingang van de dag aangegeven bij het aanmeldingsformulier. Hierbij is een kalendermaand nodig voor de verwerking in de salarisadministratie.
Opzegging van het lidmaatschap schriftelijk indienen bij de secretaris. Opzegging gaat dan in op de eerste dag van de volgende maand na datum van opzegging.
PERSONEELSVERENIGING GEMEENTE HEERLEN
www.pv-gemeente-heerlen.nl
Bankrekeningnummer NL91 SNSB 082 058 2921

Artikel 9
  a. Leden die in dienst zijn of gedetacheerd bij de gemeente Heerlen en die zich op een bijzonde-re wijze hebben ingezet voor de vereniging, kunnen op voordracht van het bestuur of de le-denvergadering en meerderheid van stemmen de titel “lid van Verdienste” krijgen. Zij blijven dan gelijke rechten en plichten houden als alle leden van de vereniging.
  b. Leden die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de vereniging, kunnen op voordracht van het bestuur of de ledenvergadering en meerderheid van stemmen de titel “erelid, ere-voorzitter, erebestuurslid of beschermheer krijgen. Zij zijn dan vrijgesteld van contributie.

Artikel 10
Bij voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan hierover worden besloten op de jaarvergadering als 2/3 van de aanwezige leden hun instemming geven.

Artikel 11
Indien het voorstel als bedoeld onder artikel 10 op de vergadering niet het vereiste aantal leden
aanwezig is wordt op de wijze als vermeld in de Statuten een nieuwe vergadering opgeroepen. Ongeacht het aantal dan aanwezige leden kan een beslissing worden genomen op de voorstellen met tenminste 2/3 van de aanwezige leden.

Artikel 12
Het bestuur vergadert overigens naar behoefte.

Artikel 13
De financiële middelen, als dekking van de onkosten voor activiteiten van de vereniging worden verkregen uit de bijdragen van de leden (contributie), alsmede de subsidie vanuit het college van burgemeester en wethouders van Heerlen.
De bijdragen van de leden worden door de vergadering vastgesteld en maandelijks ingehouden op het salaris.
Gepensioneerden, inleen- en uitzendkrachten treffen een betalingsregeling met de penningmeester.

Artikel 14
Onder jubilea en andere relevante gebeurtenissen worden begrepen:
  a. 40 of 25 jaar overheidsjubileum
  b. Huwelijk of partnerregistratie
(Aanpassing: het aantal jaren vervalt)
  c. Geboorte
  d. Ziekte thuis (na 3 weken) of ziekenhuisopname
  e. Overlijden inclusief partner en kinderen
  f. Pensionering
(Aanpassing: vervalt “vertrek naar elders”)
  g. Gebeurtenis waarbij het bestuur van oordeel is in aanmerking hiervoor te komen

Als kanttekening hiervoor is de AVG.
De AVG wordt nader bekeken in overleg met de privacy officer zodat we mogelijk de gegevens kunnen ontvangen die nodig zijn vanuit P en O.
Nu zijn we afhankelijk van informatie van collega’s, teamhoofden of toevalligheden.
Het advies aan ieder lid is alert te zijn op gebeurtenissen en deze te melden bij de PV.

Artikel 15
Het bestuur is bevoegd voor de felicitatie, herdenking of attentie van de in artikel 13 genoemde punten gelden in te zetten zoals hieronder vermeld.
25 jaar overheidsjubileum € 150
40 jaar overheidsjubileum € 200
Huwelijk of partnerregistratie € 70
Geboorte € 40
Ziekte thuis of opname ziekenhuis € 30
Overlijden lid partner of kind € 75
Pensioen € 70
  Passend bedrag bij uitzonderlijk moment. Het bedrag wordt dan bepaald door het bestuur.
(Aanpassingen: bedragen zijn aangepast
– geboorte € 25 naar € 40
– ziekte thuis of ziekenhuisopname € 15 naar € 30
– Overlijden lid partner of kind € 45 naar € 75
– Pensioen ongeacht dienstjaren € 70)

Artikel 16
De leden mandateren het bestuur om jaarlijks de bijdragen genoemd in artikel 15 te kunnen
wijzigen, indien dat gewenst is.

Artikel 17
Voor schouwburgbezoek, seizoenskaarten voor betaald voetbal in Parkstad en zwemmen algemeen in Parkstad kan door de leden aan de personeelsvereniging een reductie worden gevraagd van 15% tot een maximum van € 45.00. Toegangskaarten en betaalbewijzen moeten hierbij worden overlegd door het lid aan de penningmeester.
Andere culturele evenementen die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen worden door het bestuur vastgesteld en op de website van de PV bekend gemaakt.
Hierbij moet rekening worden gehouden met een maximale bijdrage voor genoemde activiteiten van 45 euro per kalenderjaar per lid voor het hele gezin.


Toelichting op de cultuurkorting


Conform de algemene ledenvergadering van 25 januari 2024 volgt er een aanpassing van het indienen van stadsschouwburgbezoek(en), seizoenskaart(en) en zwemmen.
Om in aanmerking te komen voor de maximale bijdrage van de cultuurkorting gaat de personeelsver-eniging uit van een heel kalender-/boekjaar (zijnde 1-1 t/m 31-12).
Is in het lopende boekjaar zichtbaar dat een voorstelling/evenement/seizoenskaart gelijk is aan de max. cultuurkorting dan betaald de personeelsvereniging, nadat gebleken is dat tickets, entree-/betaalbewijzen en overige zaken voorhanden zijn, het maximale bedrag uit.
Mocht er in de loop van het kalender-/boekjaar aan kleinere incidentele voorstel-ling(en)/evenementen worden deelgenomen; gelieve dan alle reserverings-/entreetickets, betaalbewijzen in te dienen per 1 november van het lopend boekjaar.
Let op : Vooral op voorstellingen (bijv. PLT) die in het jaar daarop volgend plaatsvinden!

Artikel 18
Het bestuur kan na twee betalingsherinneringen besluiten een lid van de PV te royeren. Hiervan wordt het PV lid in kennis gesteld.
Hierover kan bezwaar worden ingediend bij een commissie bestaande uit 4 PV-leden.
Bij de behandeling van het bezwaar moeten 3 commissieleden aanwezig zijn. De 4 commissieleden worden bij de jaarvergadering gekozen.

Artikel 19
Om in aanmerking te komen voor de vergoedingen gesteld in de artikelen 14 en 16 moet binnen het kalenderjaar het bestuur op de hoogte zijn. Vergoedingen na het kalenderjaar zijn wegens afsluiting van het boekjaar niet meer mogelijk. Bij aantoonbare bijzondere omstandigheid kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 20
Deelname aan activiteiten van de personeelsvereniging is op eigen risico.

Artikel 21
Begripsbepaling introducee.
Een introducee is iemand die niet lid is of kan worden van de Personeelsvereniging van de gemeente Heerlen. Dus medewerkers van de gemeente kunnen geen introducee zijn.

Toelichting op de aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement per 01 januari 2023

Artikel 1: Afdelingen worden teams of domein
Artikel 7: Kascontrolecommissie wordt tot maximaal 3 jaar aangesteld. Was 2 jaar.
Artikel 14: onder b vervalt het aantal jaren
Artikel 14: onder f vervalt “vertrek naar elders”
Artikel 15: bedragen zijn aangepast
– geboorte € 25 naar € 40
– ziekte thuis of ziekenhuisopname € 15 naar € 30
– Overlijden lid partner of kind € 45 naar € 75
– Pensioen ongeacht dienstjaren € 70